Pencil

Projecte General de Centre i Normativa de Règim Intern de l’Escola de Música

Projecte General de Centre i Normativa de Règim Intern de l’Escola de Música

Dades de l´escola de música “La Lira”

Població: Castelló. Comarca musical: La Ribera Alta.

Societat Musical: Societat Musical Lira Castellonera

Telèfon de contacto:+34 684 414 753

Mail: smliracastellonera@hotmail.com

Director de l´Escola de Música: Víctor Gómez Monterde.

Cap d’estudis: Guillermina Garrigues Garrido.

1. Organització general del centre

1.1 Preàmbul

La Comunitat Valenciana atresora una llarga tradició en les diverses manifestacions artístiques en els àmbits de la música. Esta important tradició i el gran impacte que ha produït en l’àmbit social, cultural, econòmic, artístic i educatiu han convertit la música en un senyal d’identitat del poble valencià. Han contribuït de manera decisiva les societats musicals, que van cristal·litzar en el nostre territori a partir del segle XIX i que han conformat el panorama associatiu de la Comunitat Valenciana, ja que estan presents en la quasi totalitat de les nostres poblacions. Un esforç admirable del conjunt de la societat civil valenciana, que ha permèsque la pràctica i ensenyança de la música arribe fins a l’últim racó de la nostra geografia. Les societats musicals valencianes han desenrotllat, des de la seua creació en el segle XIX, estructures educatives pròpies que han permèsla formació dels seus músics amb l’objectiu de facilitar-ne, d’esta manera, la incorporació posterior a les agrupacions de vent i corals formades per aficionats i, amb el pas del temps, també a les agrupacions de corda. Es pot afirmar, sense cap dubte, que el model d’escola de música que ara es regula forma part del patrimoni històric educatiu i cultural de la Comunitat Valenciana, que és necessari potenciar i preservar i, al seu torn, adequar als nous temps i als reptes de l’educació musical del futur. L’article 53.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valencianadisposa que és de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i l’administració de l’ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí del que disposa l’article 27 de la Constitució i lleis orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 81 d’aquella, el despleguen, de les facultats que atribueix a l’Estat el número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, i de l’alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia. La Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, dedica el títol II a les ensenyances musicals no reglades, i estableixen l’apartat 3 de l’article 17 que les competències relatives als centres que impartisquen les ensenyances adés esmentades correspondran al departament de la Generalitat que les tinga atribuïdes, sense perjuí del que disposa l’apartat 3 de l’article 48 de la Llei Orgànica d’Educació. I, en l’apartat 5 de l’article 18 de la mateixa Llei 12/1998, que els indicats centres formatius s’han de regular reglamentàriament. El Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, assigna a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport les competències en matèria d’educació, i atribueix a la Conselleria de Governació i Justícia les competències relatives a bandes de música. I, en els respectius reglaments orgànics i funcionals d’estes conselleries, es detallen les competències esmentades. En este sentit, l’article 4.2 del Decret 194/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació i Justícia, precisa que la persona titular de la Conselleria assumeix, entre altres, les competències en matèria d’escoles de música i societats musicals. Les escoles de música constitueixen un model valencià propi i singular. Per això, un dels objectius essencials del Consell és la seua plena posada en valor, en consonància amb la tradició i història educativa musical valenciana i d’acord amb l’evolució de la realitat social. Atès que les escoles de música són centres formatius, la finalitat de les quals és oferir una formació pràctica en música, no queda exclòs l’objectiu de despertar l’interès professional i proporcionar una formació més profunda a aquells i aquelles alumnes que, per la seua capacitati interès, tinguen condicions i voluntat d’accedir a estudis reglats. Aquesta Programació General de l’Escola de Música “La Lira” s’ha articulat d’acord amb la normativa del DECRET 91/2013, del Consell, pel qual es regulen les escoles de música de la Comunitat Valenciana i al que pertany aquest preàmbul.

1.2 Contextualització

L´Escola de Música “La Lira”, pertanyent a la Associació Cultural Escola de Musica “La Lira”, permet a tots els seus alumnes la possibilitat de rebre educació musical al llarg de tota la vida.La seua oferta acadèmica compren des dels cursos d´estimulació musical per als bebès, als cursos d’expressió musical com iniciació abans de tocar l´instrument, als cursos d’ensenyament elemental fins al cursos de repàs per a estudiants de grau professional o els cursos de llenguatge musical i instrument per a adults. La localitat de Villanueva de Castellón, amb una població de 7.266 habitants registrats en 2016, està situada a la comarca de la Ribera Alta. La seua economia es fonamenta a la agricultura, la indústria i el comerç local. Pel que respecta a l´accés a la cultura de la seua població, l´activitat de la Societat Musical Lira Castellonera i les seues diferents agrupacions i escola de música, és una de les principals formes de consum cultural que tenen els habitants del poble. A més, aquesta institució compleix una funció social i una de les principals formes d´oci i d´activitat extraescolar per als xiquets i joves de la població. Els nostres més de cent alumnes matriculats a l´Escola de Música representen aproximadament, un 40 per cent dels alumnes inscrits als col·legis de la població. Amb aquestes dades, podem afirmar que la música representa una de les principals activitats extraescolars per als xiquets i xiquetes de Castelló.

1.3 Objectius generals del Centre:

L´Escola de Música Lira Castellonera, es planteja com a principals objectius:
 1. Oferir la possibilitat a tota la població de Villanueva de Castellón i dels pobles veïns, a xiquets, joves i adults, a rebre una formació musical que faça possible la difusió i pràctica musical tant als que volem gaudir de la música com afició como per als que volen rebre una formació reglada amb els continguts necessaris per superar les proves d’accés al Grau Professional del Conservatori, i que entenen la música no solament com una afició sinó com una eixida professional:
 • Impartir una completa formaciótant d’instrument como de llenguatge musical, perquè tots l’alumnat puga passar a formar part de les agrupacions de la Societat Musical Lira Castellonera: Banda Simfònica, Orquestra, Banda Jove o Senior.
 • Promocionar la música como una activitat extraescolar que aporta enormes beneficis para el desenvolupament psicomotriu de l’alumne, tal i com s’ha demostrat en diferents estudis científics.
 • Oferir una formació permanent i al llarg de totes les etapes de la vida, de forma que els que ja son músics puguen ampliar els seus coneixements musicals i qualsevol persona puga iniciar-se en la pràctica musical en qualsevol moment de la seua vida.
 • Apropar la música a través de la seua experiència viva de la mateixa.
 • Adaptar-se a les necessitats i aspiracions del seualumnat. L’Escola de Música “La Lira” disposa d’un programa seqüenciat i flexible que permet assolir les metes que aquest es puguen plantejar.
 • Oferir la formació necessària per presentar-se a les proves d’accés i continuar els estudis professionals de música al conservatori, a tots aquell alumnat que ho desitge.

1.4 Principis pedagògics i criteris d’avaluació

L’Escola de Música la Lira considera que els principis pedagògics són condicions essencials per a la implementació del currículum, la transformació de la pràctica docent i la millora de la qualitat educativa. En aquest sentit, tenim com a principis pedagògics:
 • Centrar la atenció en l’alumnat i els seus processos d’aprenentatge.
 • Planificar per millorar l’aprenentatge.
 • Generar ambients propicis per a l’aprenentatge.
 • Treball de col·laboració entre tota la comunitat educativa.
 • Programar per competències i avaluar amb rúbriques.
 • Utilitzar materials que afavoreixen l’aprenentatge.
 • Avaluar per aprendre.
 • Afavorir la inclusió per atendre a la diversitat. L’Escola de Música “La Lira” té un programa propi en col·laboració amb l’Ajuntament de Villanueva de Castellón dirigit a millorar l’atenció a la diversitat..
 • Renovar el pacte entre l’estudiant, el docent, la família i l’Escola de Música.
 • Incorporar noves tècniques d’ensenyament: Suzuki, Willems, Kodali.

1.5 Avaluació

Les avaluacions es realitzen trimestralment d’acord amb unes rúbriques que son el resultat d’una programació per competències per cada assignatura. Es fa un seguiment diari de l’alumne i un examen trimestral que, junt a la valoració de l’esforç i l’actitud, de l’alumne, ens dóna la nota final.

Aquesta avaluació es consensuada per tot els professorat al claustre trimestrals, on es valoren conjuntament els següents aspectes:

 • Assistència de l’alumne a les classes.
 • Actitud de l’alumne.
 • Evolució de l’alumne durant el trimestre i el curs.
 • Avaluació de les competències musicals i artístiques de l’alumne.

Per superar cadascun dels cursos cal haver assolit uns coneixements bàsics determinats a les programacions per competències de cada assignatura.

Un alumne haurà de repetir curs si no ha superat l’assignatura de Llenguatge Musical o l’assignatura d’Instrument. Només es podrà repetir un curs durant tot el nivell elemental.

Els casos excepcionals seran resolts pel Claustre del centre. Les assignatures no superades es podran considerar pendents o suspeses. Constaran com a pendents si el Claustre considera que l’alumne, malgrat el seu esforç, no ha assolit el nivell de coneixements mínim que es demana. Constaran com a suspeses en el cas que l’alumne haja mostrat manca d’aprofitament. Si l’aprofitament de l’alumne és nul, i/o ha tingut més de cinc faltes d’assistència a classe no justificades, es podrà arribar a plantejar la seua continuïtat en el centre.

L’alumnat que solament estiga matriculat a l’Escola de Música de l’assignatura d’instrument, haurà de superar una prova dels continguts corresponents de llenguatge musical per poder passar el següent curs d’instrument.

1.6 Calendari acadèmic

El calendari acadèmic de l’Escola de Música serà similar al’ establert per la Generalitat Valenciana per a l’Educació Infantil i Educació Primària, amb aquells festius locals que estableix l’Ajuntament de Villanueva de Castellón per als col·legis de la localitat.

1.7 Matriculació i horaris

La matrícula escolar es farà durant el mes de juny del curs anterior. A més, es realitzarà el repartiment del horaris de llenguatge musical i d’instruments abans de la finalització del mes anterior.

2. Organització de lénsenyament. Activitats acadèmiques i disseny de l´oferta formativa per nivells.

2.1 Nivell 1: Etapa d´iniciació o primer contacte musical

Creixent amb música

És un projecte educatiu integral que utilitza una metodologia musical pròpia, dirigida a bebès des dels 3 mesos fins els 4 anys. Sorgeix de la iniciativa pedagògica de crear un espai musical dinàmic, en el qual no solament juguen amb la música, sinó que des d’edats molts primerenques, impliquem als xiquets en el seu desenvolupament del seu aprenentatge musical. El pla d’estudis contempla1 hora de clase setmanal d’estimulació per a xiquets i xiquetes menors de 5 anys.

Iniciació musical I

És un primer curs, de 120 minuts setmanalsrepartits en dues sessions45 minuts de duració cadascuna d’elles, destinat a preparar a l’alumnat de 5 anys(2on i 3r d’Infantil) cap a la pràctica musical amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats expressives, motrius, afectives i emocionals, on el conjunt de totes elles permetrà un òptim desenvolupament personal.

Els alumnes gaudeixen d’una experiència musical, de la qual són protagonistes a través del joc, les cançons, la pràctica instrumental i les activitats dissenyades pel professorat d’Iniciació i Expressió Musical.

A més, s’ofereix la possibilitat d’experimentar i conèixer els diferents instruments musicals d’una manera guiada pels nostres professors.

Iniciació musical II 6 anys.

El pla d’estudis contempla 120 minuts setmanalsrepartits en dues sessions45 minuts de duració cadascuna d’elles, d’activitats didàcticomusicals per l’alumnat de 6 anys (1r de Primària) baix supervisió, que pretenen un primer acostament al llenguatge musical, cultivant aspectes importants com l’educació de l’oïda, de la veu, del ritme, la instrumentació, la improvisació i la creativitat.

Expressió musical, preinstrumental.

El pla d’estudis contempla 120 minuts setmanals, repartits en dues sessions de 60 minuts de duració cadascuna d’elles,d’estimulació auditiva i sensibilització musicalper l’alumnat de 7 anys (2on Primària). Aquests alumnes tindran també una primera presa de contacte amb l’instrument, a través de classes setmanals d’una duració de 30 minuts. L’aprenentatge de l’instrument en perfecta relació amb la metodologia de la classe d’Expressió Musical, incorporant el solfeig i lectura necessària per poder tocar l’instrument a un nivell introductori.

NIVELL 1. ETAPA INICIACIÓ MUSICAL
Creixent amb música Alumnat entre els 3 mesos i els 4 anys. 1 sessió setmanal de 60 minuts.
Iniciació Musical I 5 anys. 2n Infantil 2 sessions setmanals de 45 minuts.
Iniciació Musical II 6 anys. 1r Primària. 2 sessions setmanals de 45minuts.
Expressió Musical 7 anys. 2n Primària. 2 sessions setmanals de 60 minuts.

2.2 Nivell 2: Etapa bàsica

1r i 2n d’ensenyaments elementals.

La seua finalitat és el desenvolupament de les capacitats d’expressió artística de l’alumnat i l’inici d’una formació més específica orientada, o bé continuar els estudis professionals de música o a la Banda Simfònica o Orquestra.

L’alumnat que finalitzen els estudis elementals han de tindre les competències musicals necessàries per poder superar les proves d’accés als ensenyaments professionals de música i per accedir a les agrupacions principals de la Societat Musical Lira Castellonera: Orquestra i/o Banda Simfònica.

El pla d’estudis contempla un total de quatre cursos, amb la següent càrrega lectiva:

 • 1rEnsenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts* d’instrument. 12 hores de Música de Cambra al primer i tercer trimestre. 1 hora de cor.
 • 2nEnsenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts* d’instrument. 12 hores de Música de Cambra al primer i tercer trimestre. 1 hora de cor.

2.3 Nivell 3: Etapa de consolidació de conjunts vocals i/o instrumentals

3r i 4r d’ensenyaments elementals.

 • 3rEnsenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts* d’instrument. 12 hores de Música de Cambra al primer i tercer trimestre.1 hora de cor i/ó 90 minuts setmanals de Banda Jove* i/o Orquestra**.
 • 4r Ensenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts* d’instrument. 12 hores de Música de Cambra al primer i tercer trimestre. 1 hora de cor i/ó 90 minuts setmanals de Banda Jove* i/o Orquestra**.

Preparació per a les proves d’Accés a Ensenyaments Professionals

Tots l’alumnat matriculat al 4t curs d’Ensenyaments Elementals interessats a presentar-se a les proves d’accés als Ensenyaments Professionals, rebran una preparació enfocada a la superació d’aquestes proves tant de Llenguatge Musical com d’Instrument.

Es programaran audicions trimestrals per a tots aquells alumnes i finalitzaran el curs amb un simulacre d’examen similar a les proves d’accés al Conservatori. L’Escola de Música facilitarà a l’alumnat i als seus pares informació sobre les proves, les vacants de cada conservatori i tota la informació i material necessari per a la seua matriculació.

* Les classes d’instrument podran ser de 60 minuts, amb un suplement a la quota mensual de l’alumne.

** La Banda Jove i/o Orquestra constitueix una assignatura més del pla d’estudis per poder superar els ensenyaments elementals a l’Escola de Música “Lira Castellonera”. A més, per incorporar-se a la Banda Simfònica, els alumnes hauran d’assistir a la Banda Jove durant al menys tres anys complets.

NIVELL 2. ETAPA BÀSICA
1r Ensenyament Elemental 8 anys. 3r Primària 2 sessions setmanals de 60 minuts de Llenguatge Musical. 1 sessió setmanal de 45 minuts d’instrument. 4 hores trimestrals de música de cambra
2n Ensenyament Elemental 9 anys. 4t Primària
3r Ensenyament Elemental 10 anys. 5é Primària 2 sessions setmanals de 60 minuts de Llenguatge Musical. 1 sessió setmanal de 45 minuts d’instrument. 90 minuts de Banda Jove i/ó Orquestra. 4 hores trimestrals de música de cambra
4t Ensenyament Elemental 11 anys. 6é Primària

2.4 Nivell 4: Etapa avançada

Ensenyaments professional

El pla d’estudis contempla la possibilitat d’ampliar la seua formació musicals per als alumnes que han finalitzat els estudis Elementals a l’Escola de Música.

Per a tots ells, l’Escola de Música ofereix la possibilitat d’assistir a1 hora de Llenguatge Musical i 45 minuts* d’instrument per als alumnes que volen tindre una formació musical complementària als Ensenyaments Elementals.

També es contempla la possibilitat de fer únicament classes d’instrument per ampliar la seua formació en forma de classes de repàs.

*   Les classes d’instrument podran ser de 60 minuts, amb un suplement a la quota mensual de l’alumne.

Formació musical per a adults. Formació al llarg de la vida.

L’Escola de Música la Lira ofereix a tota la població de Villanueva de Castellón, sense cap distinció d’edat ni condició social, la possibilitat de rebre una formació musical de qualitat per respondre a totes les seues necessitats personals.

En aquest sentit, l’Escola de Música ofereix “classes de música per a adults” amb una càrrega lectiva de 90 minuts de llenguatge musical i 45 minuts d’instrument.

3. Especialitats d’instruments

 • Flauta
 • Oboè
 • Fagot
 • Clarinet
 • Saxòfon
 • Trompa
 • Trompeta
 • Trombó
 • Tuba/Bombardí
 • Percussió
 • Piano
 • Violí/Viola
 • Violoncel
 • Contrabaix.

3.1 Adjudicació de l’instrument.

S’estableix l’edat mínima de 7 anys (a l’inici de 2n de primària) per adjudicar instrument a un alumne, que cursarà l’assignatura d’Expressió Musical.

Tots els alumnes majors de 7 anys que s’incorporen a l’Escola de Música sense cap formació musical, seran matriculats al Primer Curs d’Ensenyament Elemental i se’ls adjudicarà el seu corresponent primer instrument. En el cas

que acrediten formació musical instrumental prèvia, la cap d’estudis junt a la resta del professorat de llenguatge musical valoraran el curs d’incorporació d’aquest alumne.

La distribució dels nous instruments es farà amb l’orientació del professor d’Expressió Musical i es donarà prioritat de distribució, als instruments que la direcció musical de la Banda Simfònica i de l’Orquestra consideren que són més necessaris per completar i equilibrar les plantilles d’aquestes agrupacions musicals.

L’Escola de Música posarà a disposició de l’alumnat el tots els instruments de la seua propietat destinats a la formació dels seus futurs músics. Aquells alumnes interessats en tocar instruments que no estiguen disponibles a l’Escola de Música, hauran de comprar-los. El preu del lloger serà de 90 euros el primer any i de 40 euros a partir del segon any. A més, des de l’Escola de Música s’informarà i assessorarà als pares i mares de les millors opcions de compra de l’instrument a les diferents tendes de música.

Els pares i mares de l’alumnat que rep l’instrument hauran de signar el full d’arrendament i hauran de conèixer tota la informació relativa a la utilització i conservació dels instruments, sent responsables ells de totes les reparacions derivades de la incorrecta utilització de l’instrument, colps, caigudes, etc, de l’instrument llogat.

4. Agrupacions musical/activitats col·lectives

L’Escola de Música“La Lira”concedeix una extraordinària importància a l’aprenentatge musical en conjunt. A més de constituir una eina imprescindible per a la formació de l’alumnat, les classes col·lectives potencien les habilitats socials dels alumnes i d’altres valors com el respecte mutu i el treball en equip. A l’Escola de Música “La Lira” comptem amb les classes de “Cor”, “Música de cambra” i “Tallers” com a activitats col·lectives que es complementen amb les agrupacions de la mateixa Societat Musical Lira Castellonera:

Banda Infantil.

 • Banda Jove.
 • Orquestra Filibert Estrela
 • Banda Sènior.

4.1 Música de Cambra

Les activitats grupals són una prioritat per a l’Escola de Música.

4.2 Incorporació a la banda infantil, banda jove i l’orquestra

La banda infantil estarà integrada per tot l’alumnat de 1r de Llenguatge Musical que haja realitzat l’any anterior el curs d’instrument corresponent a Expressió Musical i tot l’alumnat de 2n de Llenguatge Musical.

Per la seua part, s’incorporaran de manera immediata tots els alumnes que estiguen cursant el 2n Curs d’Instrument d’Ensenyaments Elementals, amb la recomanació del professor d’instrument respectiu, el vistiplau del Director de la Banda Jove i preia comunicació al Delegat de la Banda Jove i Junta Directiva. La incorporació es farà després de la finalització del 2n curs d’Ensenyaments Elementals. De manera oficial, la incorporació a la Banda Jove als actes que, cada curs, la Societat Musical Lira Castellonera organitza amb motiu de les festes de Santa Cecília.

5. Audicions i concerts

Els alumnes de l’Escola de Música Lira Castellonera faran dues audicions durant el curs acadèmic, en les quals, de forma individual i col·lectiva podran demostrar els coneixements adquirits. Aquestes audicions es programaran en finalitzar el primer i tercer trimestre.

A més, l’Escola de Música ha previst la organització del Concurs d’Interpretació al segon trimestre escolar.

Per la seva banda, la Banda Jove de la Societat Musical Lira Castellonera, l’Orquestra Filibert Estrela i el Cor desenvoluparan la seua pròpia programació durant tot el curs.

6. Requisits del professorat

El professorat haurà de disposar de la qualificació tècnica i la formació pedagògica i didàctica necessària per assegurar la qualitat de les pràctiques

docents en l’escola de música. A l’efecte, el professorat tindrà la titulació necessària per impartir la docència en estes escoles, en els termes establerts al Decret 91/2013 de la Comunitat Valenciana.

 1. Per impartir la docència en l’oferta normativa per a menors de 8 anys, el professorat estarà en possessió d’alguna de les titulacions o acreditacions següents:
  • Títol de Grau de Mestre en Educació Infantil o Primària, menció de Música, o títol en Pedagogia.
  • Títol de Mestre de qualsevol especialitat o equivalent, o Grau de Mestre en Educació Infantil o Primària, i a més, estar en possessió de l’habilitació o especialitat de Música.
  • Títol Professional de Música o titulació equivalent.
 2. Per impartir docència en qualsevol altre àmbit, el professorat haurà d’estar en possessió , com a mínim, del Títol Professional de Música o titulació equivalent, en l’especialitat corresponent.
 3. En aquelles especialitats per a les quals no hi haja titulació o no se n’haja desenrotllat el currículum a la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Consell, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes.
 4. Tot aquell professorat que siga músic federat a la Societat Musical “Lira Castellonera” haurà de complir obligatòriament el reglament intern dels músics de la Banda Simfònica, especialment pel que respecta a l’assistència dels assajos i activitats musicals i socials de la Banda i/o Orquestra.

6.1 Formació del professorat

L’Escola de Música“La Lira” disposa del seu propi programa de formació del professorat. D’una part, els professors reben tota la informació dels cursos que organitza la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i altres organitzacions educatives. A més, des de la mateixa Escola de Música s’organitzaran cursos per millorar la formació del professorat.

7. Planificació d’activitats culturals al centre i extraescolars

A més de les activitats que l´Escola de Música organitza al propi centre, com son les audicions o el concurs d’interpretació, hi ha un gran nombre d’activitats extraescolars que el Centre desenvolupa cada curs.

 • Activitats didàctiques per a escolars.

L’Escola de Música la Lira forma part de la Comissió d’Activitats Extraescolars del Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón. Com a resultat d’aquesta col·laboració s’organitzen dos jornades didàctiques, per part de l´Escola Música, CEIP Severí Torres, Col·legi Hernández i Col·legi Sto. Domingo.

 • Participació de l’escola de música en activitats del municipi.
L’Escola de Música estarà present en les activitats que organitzen les diferents associacions del municipi com la Fira Comunitària o la Primavera Educativa del CEIP Severí Torres.

8. Experiències innovadores

L’Escola de Música desenvolupa un programa social en col·laboració amb l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón.

Aquest projecte social té com a principal objectiu que ninguna persona interessada en rebre formació musical puga ser exclosa per la seua condició social o econòmica.

9. Disposició final

Aquesta Programació General de l’Escola de Música Lira Castellonera ha sigut aprovada per la Junta de la Societat Musical “Lira Castellonera” i va entrar en vigor al dia següent a la seua aprovació. Aquesta Programació General es podrà revisar en qualsevol moment per l’equip directiu de l’Escola de Música “La Lira” i la Junta Directiva de la Societat Musical “Lira Castellonera”.

×

Table of Contents